Tezsiz Yüksek Lisans Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Grup A

Teknik Seçmeli Grup B

Teknik Seçmeli Grup CZorunlu Bölüm Dersleri

MDES 600 - Araştırma yöntemleri
Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması

MECE 500 - Mezuniyet Projesi

MECE 521 - Kontrol Mühendisliği I
Sistemlerin durum uzayında analizleri, durum geribesleme, gözlemleyiciler, Lyapunov kararlılık teorisi, faz portreleri.

MECE 522 - Kontrol Mühendisliği II
Ders, durum gözlemleyicileri, regulator ve denetleyici tasarımı, stokastik sistemler, Kalman süzgeci ve MatLab-Simulink kullanımı üzerine temel bilgileri içerir. Ders projeleri ve laboratuvar çalışmaları, Mekatronik Sistemler Laboratuvarında yer alan dinamik sistemlerin modelleme ve denetimlerini içermektedir.

Teknik Seçmeli Dersler

- Bölüm Dışı Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli Grup A

MATH521 - Sayısal Analiz I
Matris ve vektör normları, hata analizi, lineer denklem sistemlerinin çözümü: Gauss eliminasyonu ve LU ayrışımı, kondisyon sayısı, kararlılık analizi ve hesaplama karmaşıklığı; en küçük kareler problemleri: tekil değer ayrışımı, QR algoritması, kararlılık analizi; matris özdeğer problemleri; lineer sistemler için yinelemeli yöntemler: Jacobi, Gauss-Seidel ve SOR yöntemleri, eşlenik gradient türü yöntemler, yakınsaklık analizi.

MATH522 - Sayısal Analiz II
Lineer olmayan denklemler ve denklem sistemlerini için yinelemeli yöntemler, interpolasyon ve yaklaştırım: polinom, trigonometrik ve spline interpolasyonu; en küçük kareler ve minimax yaklaştırımı; sayısal türev ve integrasyon: Newton-Cotes, Gauss, Romberg yöntemleri, ekstrapolasyon, hata analizi.

MATH524 - Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları
Sonlu fark metodu, parabolik denklemler: açık ve kapalı metotlar, Richardson, Dufort-Frankel ve Crank-Nicolson yöntemleri; hiperbolik denklemler: Lax-Wendroff, Crank-Nicolson, kutu ve leap-frog yöntemleri; eliptik denklemler: kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu fark metotları ile sayısal çözümlerinde tutarlılık, kararlılık ve yakınsaklık.

MATH542 - Cebirsel Sayılar Kuramı
Tamsayı, norm ve iz fonksiyonları, diskriminant, cebirsel sayılar, kuadratik sayı cismi, Dedekind bölgesi, değerleme, Dedekind bölgesinin genişlemesinde çatallanma, different, Galois genişlemesinde çatallanma, kuadratik sayı cisimlerinde çatallanma ve aritmetik, kuadratik kalanlar kuralı, siklotomik sayı cisimlerinde çatallanma, abelyen genişlemelerde Kronecker-Weber teoremi, Dirichlet teoremi (sınıf grubunun sonlu olması ile ilgili), Dirichlet teoremi (tersinir elemanlar ile ilgili), Hermite-Minkowski teoremi, son Fermat teoremi.

MATH562 - Diferansiyel Denklemler Teorisi
BDP: çözümlerin varlık ve tekliği, sürdürülebilirliği, parametreye bağlı olarak sürekliliği; lineer sistemler: sabit ve değişken katsayılı lineer homojen(olmayan) sistemler; periyodik katsayılı sistemlerin çözümlerinin yapısı, yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler, Sturm teorisi, kararlılık: Lyapunov tipi kararlılık(Kararsızlık). Lyapunov fonksiyonları; Lyapunov'un ikinci metodu; yarı doğrusal sistemler; doğrusallaştırma; denge noktasının kararlılığı ve otonom olmayan diferansiyel denklemler için kararlı manifold teoremi.

MATH565 - Zaman Skalasında Dinamik Sistemler
Zaman skalasında diferensiyelleme, zaman skalasında integralleme, zaman skalasında birinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler, başlangıç değer problemi, zaman skalasında üstel fonksiyonlar, zaman skalasında ikinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler, sınır değer problemi, Green fonksiyonu, Sturm-Liouville özdeğer problemi.

Teknik Seçmeli Grup B

CMPE434 - Gömülü Sistem Tasarımı
Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, simülasyon, emülasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede test ve sertifikasyon örnekleri, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili laboratuvar çalışması.

CMPE464 - Dijital Görüntü İşleme
Sinyal ve görüntü işlemeye giriş, sayısal görüntü işlemeye genel bakış, ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, örnekleme, yeniden canlandırma ve sayısallaştırma, sayısal görüntü gösterimi, görüntü dönüşümleri, iyileştirme, onarma, parçalama ve tanımlama.

CMPE465 - Bilgi Mühendisliği
Bilgi gösterim yöntemleri: kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler, Prolog diline giriş, bilgi edinme, uzman sistemler, ontoloji, anlamsal örün, otomatik öğrenmeye giriş.

CMPE467 - Örüntü Tanıma
Bayes karar teorisi, sınıflandırıcılar, doğrusal ayırtaçlar ve karar verme yüzeyleri, parametre kestirimi, saklı Markov modelleri, en yakın komşu kümelemesi, doğrusal ayırtaçlar, yapay sinir ağları, karar ağaçları, sıradüzensel kümeleme, öz düzenleyici özellik haritaları.

COMPE 474 - Gevşek Hesaplama
Biyolojik ve yapay sinir ağları, geriye yayılma algoritması ve çok katmanlı geriye yayılma algoritması. Yapay sinir ağları modelleri ve öğrenme algoritmaları. Bulanık mantık ve bulanık kümeler. Temel bulanık mantık matematiği. Bulanık işlemler. Bulanık sistemler. Bulanık akıllı sistemleri. Bulanık kontrol. Genetik algoritmalar. Yapay sinir ağlarının, bulanık sistemlerin ve genetik algoritmaların yakınsaması.

EE421 - Sayısal Görüntü İşleme
İki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinme, örnekleme ve nicemleme, imge iyileştirme ve onarımı için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan teknikler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altband kodlaması, duruk ve video sıkıştırma kodlama standartları.

EE423 - Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Temel sinir biyolojisi, Sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmaları, yapay sinir ağ uygulamaları, McCulloch Pitts Nöronları, Tek Katlı pörseptran, Çok Katlı pörseptran, Radyal taban fonksiyonlu ağlar, Kohonen kendini örgütleyen eşlemlemeler, Öğrenen vektörel nicemleme

EE430 - Bilgisayarla Görme
İnsanın görme sistemi, geometric camera modelleri, imge bölütleme, nesne tanıma, video işaretleri ve standartları, bilgisayarla görme ve sayısal video uygulamaları

EE448 - Örüntü Tanıma
Örüntü tanımaya giriş, Bayes karar verme teorisi, maksimum benzerlik kestirimi, doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma, perceptron, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, kümeleme, proje bazlı uygulamalar

IE 416 - Uzman Sistemler
Uzman sistemlerin teknolojisi ve uygulamaları. Basit bir uzman sistem kurulumu. Yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler. Mühendislik uygulamalarından örnek olay çalışmaları.

MDES 640 - Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Kuramsal Yaklaşımlar
Gerçek tasarım sorunu ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi. Mühendislik yaratıcılığı. Yenilikçi çözüm seçeneklerinin üretilmesi ve en etkili seçeneğin seçimi. Tasarımda modularite. Disiplinlerarası tasarımda işbirliği. Sistem kavramı, modeler, ve amaçlı etkinlikler için startejiler. Tasarım projelerinin tasarımı ve denetimi; takım ilişkilerinin düzenlenmesi. Tasarım projesi uygulaması istenmektedir.

MDES 641 - Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı
Tanımlamalar, Biyomimetik ve biyoesinlenmiş konularında kavramlar ve terminoloji, yapısal analiz, davranış tabanlı modelleme, kinematik ve dinamik analiz için biyolojik sistemlerin incelenmesi. Biyolojik sistemler ve mühendislik sistemlerin arasında aktarma kavramları. Mühendislik sistemlerinin modelleme ve ölçekleme uygulama ilkeleri ve kuramları. Durum değerlendirmeleri. Dönem projesi.

MECE 404 - Akıllı Mekatronik Sistemler
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 406 - Sayısal Kontrol
Z-dönüşümleri, ayrıklaştırma, kararlılık analizi, sürekli hal analizi, kök yeri, ayrık zamanlı tasarım, ve ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı ve yapısal özellikleri, Lyapunov teorisi, gözlemleyici tasarımı.

MECE 511 - Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz
Mekatronik ürünlerin yapı taşları, algılayıcılar; algılayıcıların sınıflandırılması; mesafe, açısal deplasman, dönme ölçüm algılayıcıları; kuvvet ve tork ölçme algılayıcıları; basınç algılayıcıları; ivme ölçerler; jiroskoplar; sıcaklık ve nem algılayıcıları; ışık dedektörleri ve CMOS görüntü algılayıcılar; eyleyiciler, eyleyicilerin sınıflandırılması

MECE 525 - Akıllı Kontrol
Akıllı denetim metodolojileri, öğrenen denetim sistemleri, puslu denetim, nörodenetim, nöro-puslu denetim.

MECE 531 - İleri Dinamik
Newton dinamiği prensipleri, rijit cisimler için düzlemsel kinematik ve kinetik, üç boyutlu kinematik ve kinetik, titreşim.

MECE 536 - Araç Dinamiği
Araç dinamiğine ait matematiksel modelleme ve benzetimler; lastik modelleri, doğrultu, sürüş ve yalpa dinamikleri, araç parametre ve durum kestirimi, kararlılık ve performans amaçlı denetim sistemi tasarımları.

MECE 570 - Sistem Kuramı
Mekatronik sistemlerde modelleme, formülasyon ve çözümleme; zaman bölgesinde ve frekans bölgesinde teorik ve uygulamalı durumlarda her türlü mekatronik sistemi modelleme, formüle etme ve çözme; Liapunov kararlılık yöntemleri.

Teknik Seçmeli Grup C

MECE 445 - Robot Görme
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 451 - Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik
Otomotiv yapıları, süspansiyon, dümenleme sistemi, frenler ve güç aktarım sistemleri, araç dinamiğinin modellenmesi, denetim sistemleri.

MECE 539 - Uçan Robotlar
Döner kanatlı sistemler ve matematiksel modelleri, denetleyici tasarımı, algılayıcı sistemleri, sistem tanılama ve kestirim algoritmaları, denetleyici donanımları, deney düzenekleri.

MECE 574 - Endüstriyel Otomasyon ve Robotik